Regulamin dla Użytkowników Regulamin dla Firm

 

1. Definicje

 1. Portal - internetowy portal biznesowy solidnypartner.eu, stanowiący własność i zarządzany przez firmę Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 72/1, NIP 781-004-64-28, REGON 004818298 (zwaną dalej CEIDE).
 2. Firma – zarejestrowany (zgodnie z odpowiednimi przepisami) podmiot prowadzący działalność gospodarczą: osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub osoba fizyczna.
 3. Konto – indywidualny profil Firmy tworzony po rejestracji w Portalu.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, nie będąca Firmą, która zarejestrowała się w Portalu.
 5. Profil Użytkownika - osobisty profil tworzony po rejestracji w Portalu, w którym Użytkownik może dokonać zmiany danych przekazanych podczas rejestracji oraz korzystać z innych funkcji udostępnionych przez CEIDE.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin (jego integralną część stanowi polityka prywatności) określający zasady korzystania z Portalu, akceptowany przez Firmy w ramach procedury rejestracji.

2. Rodzaje kont

 1. Wpis: bezpłatny profil umożliwiający zamieszczenie podstawowych danych (nazwa, adres, telefon, strona internetowa).
 2. Konto Silver: profil płatny, zapewniający rozszerzony pakiet usług wspierających nawiązywanie kontaktów handlowych.
 3. Konto Gold: profil płatny, zapewniający pełny pakiet usług wspierających nawiązywanie kontaktów handlowych.
 4. Szczegółowy opis kont i związanych z nimi pakietów usług oraz ich ceny dostępne są w Portalu w zakładce: „Porównaj konta”. Firma po dokonaniu rejestracji ma możliwość wyboru rodzaju konta (w przypadku braku wyboru otrzymuje automatycznie bezpłatny Wpis).
 5. Po upływie okresu ważności konto płatne uzyskuje automatycznie status bezpłatnego Wpisu; dane zamieszczone w profilu Firmy nie są usuwane, jednakże ich widoczność w Portalu jest uzależniona od funkcji dostępnych w profilu.

3. Rejestracja

 1. Aby założyć konto Firmy w Portalu należy dokonać rejestracji polegającej na wypełnieniu dostępnego w Portalu (w zakładce „Dodaj Firmę”) formularza rejestracyjnego, w którym trzeba podać wymagane, zgodne z prawdą, dane Firmy oraz jej adres e-mail (jest to niezbędny warunek korzystania z usług Portalu). Jeśli dane ulegną zmianie powinny zostać bezzwłocznie zaktualizowane (za pomocą odpowiednich formularzy dostępnych w profilu konta po zalogowaniu). Firma (posiadająca te same dane) może zarejestrować jedno konto w Portalu.
 2. Następnie należy dokonać wyboru rodzaju konta ( w zakładce „Porównaj konta”) – w przypadku nie dokonania wyboru uruchamiany jest bezpłatny Wpis. Na podany przez Firmę adres e-mail (powinien to być adres związany z domeną internetową Firmy) wysyłany jest automatyczny komunikat z prośbą o aktywację konta Firmy w Portalu (jest to niezbędnym warunkiem utworzenia w pełni funkcjonalnego konta).
 3. Konto płatne uzyskuje pełną funkcjonalność po aktywacji oraz dokonaniu przez Firmę wymaganych opłat.
 4. Osoba rejestrująca Firmę w Portalu ponosi pełną odpowiedzialność z tym związaną, a w szczególności odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez CEIDE z tego tytułu.
 5. Dane osoby kontaktowej oraz jej telefon i adres e-mail (powinien on być związany z domeną internetową Firmy), a także NIP, REGON i adres e-mail Firmy, podane podczas rejestracji w Portalu, nie są dostępne dla innych Firm i Użytkowników Portalu.
 6. CEIDE zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przekazanych w procesie rejestracji oraz uzależnienia jej skuteczności i możliwości korzystania z Portalu od uwiarygodnienia tych danych, a także do usunięcia dokonanego wpisu bez podania przyczyny.
 7. Udostępnianie osobom trzecim hasła do konta w Portalu jest niedozwolone. CEIDE nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z udostępniania lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła.
 8. W związku z tym, że jednym z głównych celów Portalu jest doprowadzanie do współpracy firm i promocja ich ofert, dokonanie rejestracji Firmy w Portalu i założenie konta jest jednoznaczne z:                  
  1. uzyskaniem darmowego konta „Wpis”,      
  2. zawarciem umowy na czas nieokreślony z CEIDE o świadczenie usług na zasadach     określonych w Regulaminie,                   
  3. wyrażeniem zgody na: 
   1.  prezentowanie materiałów zamieszczonych przez Firmę (np. danych, znaków   graficznych i wprowadzonych treści) innym Firmom i Użytkownikom korzystającym z Portalu oraz w serwisach partnerskich Portalu (bez ponoszenia przez Firmę dodatkowych kosztów z tego tytułu), 
   2. zamieszczanie przez CEIDE w dowolnym miejscu Portalu różnego rodzaju reklam, ogłoszeń i informacji (nie dotyczy to prezentacji Firm w ramach kont płatnych) 
   3. gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych Firmy w celach marketingowych przez CEIDE i jej  partnerów handlowych; jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o prawie do wglądu do  swoich danych oraz do ich poprawiania, 
   4. otrzymywanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności: autoryzacji adresu e-mail, powiadomień związanych z funkcjonowaniem konta i Portalu oraz dokumentów związanych ze świadczeniem przez CEIDE usług w Portalu bądź za jego pośrednictwem, 
   5. otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu Ustawy „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).                    
 9. CEIDE może zaproponować Firmom nowo zarejestrowanym w Portalu (w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od momentu pierwszego założenia konta) darmowe testowanie kont płatnych w określonym czasie, po upływie którego Firma powinna podjąć decyzję:
  1.  dalszym użytkowaniu testowanego konta lub zamówieniu innego rodzaju płatnego konta (i dokonanie stosownych opłat z tego tytułu),
  2. wyborze bezpłatnego konta Wpis.
 10. W przypadku zakończenia okresu testu bądź rezygnacji z testu przed wyznaczonym terminem końcowym, bez podjęcia przez Firmę decyzji o wyborze rodzaju konta, w miejsce wersji testowej uruchamiany jest automatycznie bezpłatny Wpis. 
 11. CEIDE zastrzega sobie prawo do likwidacji kont Firm, które nie przestrzegają zasad   Regulaminu, a także wówczas, gdy ta sama Firma jest zarejestrowana wielokrotnie pod różnymi adresami e-mail lub adres e-mail, podany przez Firmę podczas rejestracji, jest trwale nieaktywny.
 12. CEIDE może wprowadzić w Portalu specjalny system preferencji dla laureatów programu „Solidny Partner”, polegający m.in. na:
  1. wyróżnieniu znakiem „Solidny Partner” umieszczonym obok nazwy firmy (aktualni laureaci Programu mogą być wyróżnieni znakiem „Solidny Partner” z dodatkowym napisem „Klub Rzetelnego Biznesu”),
  2. stosowaniu preferencji w wynikach wyszukiwania,
  3. oferowaniu specjalnych rabatów w opłatach za usługi świadczone w Portalu bądź za jego pośrednictwem.               
 13. CEIDE może także wyróżnić Firmy obecne w Portalu, posiadające Konto Gold i będące laureatami innych wybranych konkursów i rankingów, zaświadczających o rzetelności Firmy i wysokiej jakości oferowanych przez nią towarów lub usług, znakiem graficznym, do używania którego są one uprawnione (działania takie nie są dla CEIDE obligatoryjne i będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek zainteresowanej Firmy).                                   

4. Prezentacje Firm i oferty

 1. W profilu wybranego przez siebie konta (w zakładce na stronie głównej „Dodaj Firmę” i dalej: „Porównaj konta”) Firma ma możliwość dodania wpisu lub stworzenia prezentacji (w przypadku Konta Silver i Konta Gold), która będzie wyświetlana w Portalu w formie skróconej (wizytówka Firmy, np. w wynikach wyszukiwania) bądź pełnej (opis Firmy w języku polskim, angielskim i niemieckim; przypisanie do właściwych dla Firmy kategorii i branż w języku polskim i angielskim; oferty; referencje i galeria zdjęć).
 2. W przypadku braku właściwej branży, do której Firma chciałaby przypisać swoją działalność, istnieje możliwość wyboru kategorii ”inna” (ang. „other”) i zgłoszenie do CEIDE, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Portalu w zakładce „Kontakt”, swojej propozycji wprowadzenia nowej branży w katalogu branż. CEIDE może uwzględnić otrzymaną propozycję w tym zakresie, choć nie jest to obligatoryjne.
 3. Prezentacja Firmy powinna być tworzona w języku zgodnym z wybraną wersją językową w profilu konta Firmy i spełniać wymogi poprawności oraz kultury językowej (istnieje możliwość zgłoszenia usługi tłumaczeniowej do CEIDE).
 4. Firma w pełni odpowiada za rzetelność zamieszczonych w Portalu danych, treści prezentacji i ofert oraz ich zgodność z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa, a także normami moralnymi i zwyczajowymi.
 5. W przypadku naruszenia przez Firmę postanowień określonych w pkt.4.3 i pkt.4.4 Regulaminu, CEIDE zastrzega sobie prawo do edycji albo usunięcia wpisu lub prezentacji, zablokowania konta lub jego likwidacji, przy czym Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków bądź odszkodowanie z tego tytułu.
 6. Obok stałej oferty zamieszczanej przez Firmę w ramach prezentacji w profilu jej konta ma ona możliwość przedstawiania ofert bieżących (np. sprzedaży, kupna, ofert promocyjnych, ogłoszeń o wyprzedażach, informacji o różnego typu imprezach itp.) dostępnych dla innych użytkowników Portalu (potencjalnych klientów) w katalogu na stronie głównej. Zamieszczanie przez Firmę ofert o identycznej lub bardzo zbliżonej treści, prezentowanych w Portalu w tym samym okresie, jest zabronione.
 7. Zamieszczanie ofert bieżących jest bezpłatne dla Firm zarejestrowanych w Portalu w ramach limitów określonych w pakietach usług dostępnych w tabeli „Porównanie oferowanych kont” (w zakładce na stronie głównej „Dodaj Firmę” i dalej: „Porównaj konta”).
 8. W profilu konta dostępne są także statystyki odwiedzin prezentacji Firmy przez internautów.
 9. CEIDE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitowanego lub odpłatnego dostępu do wybranego rodzaju ofert i usług.
 10. Niedozwolone jest zamieszczanie w opisie Firmy lub jej ofertach treści bądź grafik bezpośrednio niezwiązanych z jej specjalizacją, a także dodawania Firmy do niewłaściwego działu tematycznego bądź branży w Portalu, niezgodnego z profilem jej działalności. Zabrania się również zamieszczania adresów stron internetowych i odnośników do tych stron oraz adresów e-mail (poza przeznaczonym do tego miejscem w panelu zawierającym dane podstawowe Firmy) - CEIDE zastrzega sobie prawo do wyrażania na to zgody w uzasadnionych przypadkach współpracującym z nim firmom, po zweryfikowaniu zamieszczonego przez nie wpisu.
 11. Zasady tworzenia prezentacji i ofert oraz związane z tym wymogi lub ograniczenia techniczne są określone w Regulaminie oraz w panelu konta. CEIDE zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania prezentacji i funkcjonowania Portalu, jak również do edycji i usuwania materiałów i prezentacji nie spełniających wymogów obowiązujących w tym zakresie w Portalu, bez uprzedniego powiadomienia o tym Firmy, przy czym Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odszkodowanie z tego tytułu.

5. Płatności

 1. Opisy pakietów usług wraz z aktualnymi cenami (bez obowiązującego podatku VAT) stanowią integralną część niniejszego Regulaminu i są dostępne na Portalu w zakładce „Dodaj Firmę” (na stronie głównej) i dalej: „Porównaj konta” – zakres usług wspierających nawiązywanie kontaktów handlowych w ramach darmowego konta Wpis oraz płatnych kont: Silver i Gold. W zakładce „Reklama” (na stronie głównej) są zawarte informacje o innych odpłatnych usługach oferowanych w Portalu.
 2. CEIDE zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz funkcji dostępnych w ramach oferowanych pakietów usług. Zmiany są obowiązujące od momentu opublikowaniu ich w Portalu i dotyczą nowo zamówionych usług.
 3. Zamówienia płatnego Konta Silver lub Konta Gold można dokonać drogą elektroniczną korzystając z formularza zamówienia, dostępnego po kliknięciu na przycisk „Zamów” w tabeli „Porównanie oferowanych kont”, o której mowa w pkt.2.4 Regulaminu.
 4. Po zamówieniu usługi płatnej oferowanej w Portalu bądź za jego pośrednictwem Firma zamawiająca usługę otrzymuje fakturę pro-forma będącą ofertą handlową (nie jest ona fakturą VAT w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Po wpływie dokonanej przez Firmę opłaty za usługę (w wysokości, w terminie i na konto wskazane na fakturze pro-forma) wystawiana jest faktura VAT i wysyłana pocztą elektroniczną pod adresem Firmy oraz zostaje uruchomiona usługa.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin w procesie rejestracji w Portalu Firma równocześnie upoważnia CEIDE do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie faktur za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Firma zobowiązuje się także do terminowego regulowania opłat za usługi świadczone w Portalu (np. za korzystanie z płatnego konta, w przypadku jego wyboru) lub za jego pośrednictwem.
 6. Świadczenie usług w Portalu w ramach Konta Silver i Konta Gold jest zamawiane na czas nieokreślony. O ile umowa w tym zakresie nie zostanie wcześniej rozwiązana przez którąkolwiek ze stron, wygasa ona z końcem ostatniego, wybranego i opłaconego przez Firmę, okresu rozliczeniowego. Posiadane przez Firmą Konto Silver lub Konto Gold zmienia się wówczas w darmowy Wpis.
 7. Firma ma możliwość wyboru okresu płatności (kwartalnego, półrocznego lub rocznego) spośród opcji dostępnych w danym pakiecie usług określonych w tabeli zamieszczonej w Portalu w zakładce „Porównaj konta” i na formularzu zamówienia konta.
 8. Okres ważności płatnego konta liczony jest od momentu jego aktywacji do końca ostatniego wybranego przez Firmę i opłaconego okresu rozliczeniowego.
 9. Ważność płatnego konta może zostać przedłużona na wniosek Firmy (złożony w trybie określonym w pkt.8.1 Regulaminu) o okres istotnego zakłócenia lub przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu, do której doszło z przyczyn niezależnych od Firmy. O planowanych przerwach technicznych CEIDE informuje w Portalu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 10. W przypadku zamówienia płatnego konta w miejsce darmowego Wpisu, Firma zobowiązana jest dokonać stosownej opłaty za wybrany rodzaj konta, określonej w tabeli zamieszczonej w Portalu w zakładce „Porównaj konta”.
 11. W przypadku zamówienia Konta Gold w miejsce dotąd posiadanego Konta Silver, przed zakończeniem wcześniej opłaconego przez Firmę okresu rozliczeniowego, powinna ona dokonać odpowiedniej dopłaty, uwzględniającej dotychczas wniesione i niewykorzystane opłaty, proporcjonalnie do niewykorzystanego i opłaconego okresu rozliczeniowego.
 12. Zamówienie Konta Silver w miejsce dotąd posiadanego Konta Gold, przed zakończeniem wcześniej opłaconego przez Firmę okresu rozliczeniowego, nie jest możliwe.

6. Rezygnacja z konta i rozwiązanie umowy

 1. Rezygnacja z konta założonego w Portalu jest możliwa w każdym momencie. Po upływie okresu wypowiedzenia konto płatne ulega zmianie na bezpłatny Wpis. Rezygnacja z bezpłatnego Wpisu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w Portalu, o której mowa w pkt.3.8.2 Regulaminu.
 2. Firma może zrezygnować z konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłania go do CEIDE na adres e-mail dostępny w Portalu w zakładce „Kontakt”. CEIDE zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanej rezygnacji poprzez wysłanie prośby o jej potwierdzenie pod adresem e-mail Firmy. Przesłanie przez Firmę potwierdzenia w formie odpowiedzi pocztą elektroniczną jest obligatoryjnym warunkiem skuteczności złożonej rezygnacji.
 3. Rezygnacji z konta płatnego można dokonać z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
 4. Jeśli w momencie złożenia rezygnacji z konta płatnego do końca bieżącego okresu rozliczeniowego pozostał okres krótszy, niż 14 dni kalendarzowych, umowa o świadczenie usług w Portalu w formie płatnego konta jest automatycznie przedłużana na kolejny miesiąc kalendarzowy (co rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej opłaty za ten okres), a rozwiązanie umowy skutkuje na koniec tego okresu.
 5. Jeśli rozwiązanie przez Firmę umowy o świadczeniu usług w Portalu w formie płatnego konta jest skuteczne przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, za który Firma wniosła opłaty, CEIDE dokona zwrotu nadpłaty, proporcjonalnie do niewykorzystanego i opłaconego okresu rozliczeniowego, z pomniejszeniem o nienależne rabaty (jeśli były przyznane), np. z tytułu wyższej wartości zamówienia lub dłuższego okresu rozliczeniowego.
 6. W przypadku kont bezpłatnych rezygnacja z konta jest skuteczna po weryfikacji wypowiedzenia określonej wyżej, w pkt. 6.2.
 7. W przypadku korzystania przez Firmę z oferty darmowego testowania kont płatnych obowiązują postanowienia pkt.3.10 Regulaminu.
 8. Przy zmianie rodzaju konta (można tego dokonać w zakładce „Porównanie kont” korzystając z opcji dostępnych w zamieszczonej tam tabeli) umowa pomiędzy Firmą i CEIDE, o której mowa w pkt.3.8.2 Regulaminu, zachowuje moc bez konieczności ponownej rejestracji Firmy w Portalu i akceptacji Regulaminu.
 9. CEIDE może rozwiązać z Firmą umowę o oświadczeniu usług w Portalu bądź za jego pośrednictwem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Postanowienia pkt.6.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 10. CEIDE może rozwiązać z Firmą umowę o oświadczeniu usług w Portalu bądź za jego pośrednictwem w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Firmę postanowień Regulaminu, przepisów prawa bądź norm moralnych lub zwyczajowych. Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odszkodowanie. CEIDE zastrzega sobie także prawo do wystąpienia z roszczeniami z tytułu wyrządzonej szkody.

7. Reklama

Portal stwarza możliwość ekspozycji różnych form reklamowych, a także przeprowadzania niestandardowych, dopasowanych do potrzeb Firmy kampanii reklamowych – do uzgodnienia z biurem Portalu (informacja w zakładce „Kontakt”).

8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w Portalu (w szczególności zgłoszenia awarii lub przeszkód technicznych w korzystaniu z Portalu, niezależnych od Firmy) można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Portalu w zakładce „Kontakt” lub z korzystając z zamieszczonego tam formularza kontaktowego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w ciągu 14 dni od pojawienia się przyczyny reklamacji. Powinno ono zawierać dokładny opis sprawy będącej powodem reklamacji (możliwie dobrze udokumentowany, np. zapisem zrzutu z ekranu) i dane zgłaszającego.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych (licząc od momentu otrzymania przez CEIDE w pełni udokumentowanego zgłoszenia reklamacyjnego). W przypadku braku możliwości rozpatrzenia sprawy w tym terminie zgłaszający reklamację jest powiadamiany (pocztą elektroniczną) o powodach opóźnienia i przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

9. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych materiałów i znaków graficznych oraz rozwiązań technicznych i innych elementów Portalu są własnością CEIDE (nie dotyczy to materiałów zamieszczonych przez Firmę w Portalu z przeznaczeniem do publikacji, których jest właścicielem lub ma prawo nimi dysponować zgodnie z odpowiednimi przepisami.).
 2. Zarówno Portal, jako całość, jak i poszczególne jego części, są chronione przepisami prawa, w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
 3. Firma oświadcza, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych przez nią materiałów będących utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz jest uprawniona do korzystania z innych elementów, a w szczególności znaków towarowych, zawartych w zamieszczonych materiałach.
 4. Firma oświadcza również, że zamieszczone przez nią materiały nie naruszają praw osób trzecich oraz zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody oraz pokryć wszystkie koszty, jakie CEIDE poniosło w związku z roszczeniami osób trzecich z tego tytułu.
 5. Znak „Solidny Partner”, którym CEIDE może wyróżnić laureatów Programu przedstawianych na Portalu, jest chroniony prawem autorskim i patentowym. Wykorzystywanie go przez Firmą w innych działaniach marketingowych jest zabronione (z wyłączeniem przypadku, kiedy Firma, jako laureat programu „Solidny Partner”, otrzymała uprzednio takie uprawnienie na podstawie umowy zawartej z CEIDE).
 6. Zamieszczanie materiałów, których forma lub treść mogą wyrządzić szkodę wizerunkowi Portalu, jest niedozwolone. CEIDE zastrzega sobie prawo do ich edycji i usunięcia oraz do zablokowania konta, na którym zostały zamieszczone, a także do wystąpienia z roszczeniami z tytułu wyrządzonej szkody.
 7. CEIDE zastrzega sobie również prawo do edycji materiałów i danych zamieszczonych przez Firmę w Portalu oraz do zmiany ich rozmiarów lub wagi (w szczególności dotyczy to plików graficznych) w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania prezentacji i funkcjonowania Portalu. Firma akceptując Regulamin wyraża na to zgodę.
 8. Z materiałów zamieszczonych w Portalu można korzystać wyłącznie w celu informacyjnym i na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie ich w inny sposób, szczególnie komercyjny lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, duplikowanie, kopiowanie, reprodukowanie w jakiejkolwiek formie oraz udostępnianie osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela materiałów. Niedozwolone jest również:
  1. rozsyłanie spamu w oparciu o informacje uzyskane z Portalu,
  2. kopiowanie w całości lub w części bazy danych Portalu i wykorzystywanie jej w jakimkolwiek celu,
  3. posługiwanie się przy korzystaniu z Portalu innym oprogramowaniem, niż przeglądarka internetowa.

10. Odpowiedzialność i ograniczenia

 1. CEIDE nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść i formę materiałów reklamowych prezentowanych na stronach Portalu (z wyłączeniem materiałów własnych CEIDE),
  2. jakiekolwiek utracone korzyści lub straty będące konsekwencją skorzystania z zamieszczonych informacji lub ofert Firm obecnych w Portalu, a także za naruszenie przez osoby trzecie praw tych Firm. Wszelkie spory wynikłe z tego powodu będą rozstrzygane pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi stronami, bez udziału CEIDE,
  3. zakłócenia bądź przerwy techniczne w funkcjonowaniu Portalu, do których doszło z przyczyn niezależnych od CEIDE lub wskutek działania siły wyższej.
 2. Podejmowanie działań mogących spowodować lub faktycznie powodujących utrudnienia w funkcjonowaniu Portalu bądź je uniemożliwiających jest zabronione. Takie postępowanie, mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek Portalu, będzie traktowane jako działanie na szkodę CEIDE, które zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody, a także do wystąpienia z roszczeniami z tego tytułu.
 3. Zabronione jest również w Portalu:
  1. oferowanie produktów i usług prawnie zakazanych,
  2. reklamowanie systemów zarabiania w Internecie i poza nim budzących istotne zastrzeżenia w zakresie przejrzystości zasad lub rzetelności działania,
  3. zamieszczanie ogłoszeń towarzyskich oraz jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym.
  4. zamieszczanie prezentacji lub ogłoszeń mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Portalu.
 4. Działania lub zaniechania zmierzające do obejścia postanowień Regulaminu będą traktowane tak samo, jak łamanie jego zasad, z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

11. Postanowienia końcowe

 1. CEIDE może w części lub w całości zmienić Regulamin, który w zmienionym brzmieniu będzie obowiązywał od chwili opublikowania go w Portalu.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Firma może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług w formie konta w Portalu poprzez powiadomienie CEIDE o braku zgody na zmiany, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Portalu w zakładce „Kontakt” (wymagane jest potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia przez CEIDE przesłane pocztą elektroniczną; w przypadku braku takiego potwierdzenia w terminie 3 dni od wysłania e-maila, wypowiedzenie należy przesłać faksem pod numerem wskazanym w zakładce „Kontakt” lub pocztą). Wypowiedzenie umowy następuje w trybie i na zasadach określonych w pkt.6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 Regulaminu.
 3. Korzystanie z Portalu i oferowanych przez niego usług po zmianie Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją bez zastrzeżeń.
 4. Nie stanowi zmiany Regulaminu:
  1. wprowadzanie przez CEIDE odrębnych regulaminów akcji marketingowych lub promocji związanych z usługami świadczonymi w Portalu lub za jego pośrednictwem (o ile dodatkowe regulaminy nie określają tego inaczej),
  2. zmiana cen usług zewnętrznych dostawców oferowanych za pośrednictwem Portalu.
 5. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Firmą a CEIDE strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Poznaniu.
 6. Firma oświadcza, że po zapoznaniu się z Regulaminem akceptuje w całości jego postanowienia.

 


Czytelnia Biznesowa

Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego
Dodaj ofertę

(dodawanie ofert możliwe po zalogowaniu/rejestracji firmy)

Oferty:

23.08.2023
Kasacja pojazdów w Warszawie jest usługa, która polega na legalnym ibezpiecznym złomowaniu... więcej
16.08.2023
Truck 1 Polska
Truck1 to miejsce, gdzie profesjonalizm spotyka się z różnorodnością. W naszym serwisie... więcej
17.03.2023
Przemysław Chimiak Specjalista SEO Poznań
Przemysław Chimiak jest specjalistą SEO, czyli ekspertem zajmującym się optymalizacją stron... więcej
02.03.2023
Jean Michel Jarre - Oxygene 3 (winyl)
Mam do zaoferowania nowy egzemplarz albumu Oxygene 3 Jeana Michela Jarrea. Wydanie pochodzi z 2016 i... więcej
14.10.2022
Naprawa ekspresów do kawy - Vero Serwis
Veroserwis to miejsce, w którym wykonywane są naprawy ekspresów ciśnieniowych. Veroserwis... więcej
Pozostałe
Porównaj konta

Ostatnio dodane firmy:

Monebay
Monebay to miejsce, gdzie finanse stają się prostsze i bardziej dostępne. Dzięki naszej innowacyjnej... więcej
MODERN HOUSE
Zastanawiasz się nad budową domu swoich marzeń? Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty, w... więcej
Tęczowa Kraina - Krematorium i Cmentarz dla Zwierząt Domowych
Śmierć naszego ukochanego pupila może być dla nas równie traumatycznym przeżyciem jak... więcej
Ampak.pl
Poszukujesz odpowiedzialnych rozwiązań dla Twojego biznesu? Odwiedź naszą stronę ampak.pl i zanurz... więcej
LEJDI
Każda kobieta dąży do tego, żeby jej bielizna była jak druga skóra. Ma ona we właściwy... więcej
Stomatolog Warszawa Dental Gallery
Dental-Gallery.pl to renomowany gabinet stomatologiczny z bogatym doświadczeniem w obszarze opieki... więcej

Partnerzy